HUISREGELS

VOOR WAAR DEN

Om uw zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, heb ik huisregels, een klachtenregeling en belangrijke eisen waar ik aan moet voldoen om uw privacy te waarborgen.   

Huisregels

 • In de gehele praktijk geldt een rookverbod.
 • Wij adviseren u in de oefenzaal makkelijk zittende kleding, bij voorkeur sportkleding en schone (sport)schoenen te dragen.
 • U dient bij de eerste afspraak een geldig identiteitsbewijs en een verzekeringspasje mee te nemen.
 • Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW(naam-adres-woonplaats) gegevens, uw verzekering en, indien van toepassing, de verwijsbrief. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, wordt u ook gevraagd om welke klacht het gaat.
 • Wij verwachten dat u zich in onze praktijk (wachtruimte en behandelruimtes) gedraagt volgens de algemeen geldende normen en waarden.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging en verlies van eigendommen in het pand of op het buitenterrein. Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let er dan op dat u daarin geen waardevolle spullen achterlaat.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (politie, brandweer en ambulancepersoneel) op te volgen.
 • De praktijk genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij de patiënt in rekening te brengen.
 • Gemaakte kosten voor fysiotherapeutische behandelingen die om welke reden dan ook niet verhaald kunnen worden bij uw verzekering, worden bij uzelf in rekening gebracht. De verantwoordelijkheid of de patiënt voldoende verzekerd is voor fysiotherapie ligt zonder uitzondering bij de patiënt zelf. U kan de polisvoorwaarden raadplegen of contact opnemen met de betreffende zorgverzekeraar. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met het geldende praktijkregelement geldend tussen u als patiënt en de fysiotherapeut. Betaling voor de diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekstelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rentree worden gevorderd. Alle me de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen tot lasten van de patiënt.
 • De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens.
 • Afspraken dienen 24 uur van te voeren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen bij u persoonlijk in rekening worden gebracht.

Klachtenregeling

 Heeft u een klacht over uw behandeling? Dan loont het om eerst met ons in gesprek te gaan. Ben je niet tevreden over de geboden oplossing of de afhandeling van de klacht? Dan kunt u een klachten indienen bij onze beroepsvereniging. Ik ben aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. 

Je kunt met het Meldformulier klachten een klacht indienen bij het secretariaat van de Klachtenregeling. Het secretariaat brengt je in contact met een klachtenfunctionaris. In het Reglement Klachtenregeling Fysiotherapie lees je hoe het in z’n werk gaat. 

Privacy en persoonsgegevens

 • Uw persoons- en medische gegevens slaan wij digitaal op. Het verwerken van uw gegevens doe ik volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.
 • Ik ga als volgt met uw gegevens om:
 • Uw persoonsgegevens slaan wij digitaal op. De informatie gebruiken we om u een goede zorg te kunnen verlenen.
 • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
 • Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. U kunt ons daarvoor een schriftelijk verzoek sturen.
 • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679. EU Privacy wetgeving.